Zarządcy i Wspólnoty Mieszkaniowe

Zarządcy i Wspólnoty Mieszkaniowe

Do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych kierujemy ofertę obsługi technicznej nieruchomości oraz prowadzonych na niej inwestycji.

W zakresie oferowanych usług jest m.in.:

1. Oferta podstawowa• Doradztwo przy ustalaniu priorytetów remontowych, doboru rozwiązań technicznych, ustalanie planów remontowych.
• Przeprowadzanie konkursów na wybór wykonawców robót i projektów budowlanych, w tym:
• doradztwo i konsultacje z Inwestorem celem ustalenia dokładnego zakresu prac, zgodnego z oczekiwaniami i możliwościami finansowymi Inwestora
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich do oszacowania budżetu inwestycji (tylko w przypadku mniejszych inwestycji, do których nie ma potrzeby opracowania projektu, który zwykle zawiera kosztorys i przedmiar)
• sporządzanie przedmiarów robot (w przypadkach j/w)
• zbieranie ofert wykonawczych, sporządzonych na podstawie przedłożonych oferentom dokumentów (w tym w/w przedmiarów robót, co gwarantuje jednolitość zakresu wszystkich ofert – jedynym kryterium porównawczym będzie cena)
• ocena merytoryczna ofert, sporządzanie pisemnych zestawień ofert w przypadku dużej ich ilości
• przygotowywanie umów wykonawczych
• przygotowywanie innych dokumentów wg potrzeb – np. SIWZ, STWiORB, rysunki poglądowe itp.
• Nadzór techniczny lub inwestorski nad pracami budowlanymi i konserwacyjnymi prowadzonymi na budynkach (opcjonalnie). Nadzór inwestorski prowadzony w oparciu o standardy świadczenia usług nadzoru inwestorskiego firmy NOVATIO.
• Sporządzenie dokumentów niezbędnych do pozyskania finansowania zewnętrznego dla inwestycji budowlanych (kosztorys inwestorski, opinie itp.)
• Udział w konkursach na wykonanie budowlanych, okresowych kontroli technicznych – przedstawienie własnej oferty
• Regularne wykonywanie budowlanych, okresowych kontroli technicznych (opcjonalnie)
• Przeprowadzanie konkursów ofert na opracowania techniczne (projekty, ekspertyzy itp.) niezbędne do realizacji planów remontowo-inwestycyjnych i innych
• Udział w konkursach na opracowania techniczne z branży budowlanej – przedstawienie własnej oferty
• Sporządzanie opracowań technicznych - opinii, ocen, ekspertyz budowlanych (opcjonalnie)
• Przeprowadzanie konkursów ofert na nadzór inwestorski nad zadaniami, co do których nałożono obowiązek ustanowienia IN w drodze decyzji organu administracji publicznej lub nadzór inwestorski w ramach comiesięcznej opłaty (opcjonalnie). Nadzór inwestorski prowadzony w oparciu o standardy świadczenia usług nadzoru inwestorskiego firmy NOVATIO.
• Udział w konkursach na nadzór inwestorski nad zadaniami z branży budowlanej – przedstawienie własnej oferty
• Prowadzenie spraw roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi względem dostawców usług technicznych lub deweloperów, w tym:
• sporządzanie pism/wezwań
• sporządzanie krótkich opinii i notatek technicznych podpisanych przez uprawnionego Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych, na poparcie zasadności roszczeń
• Wpisy do książek obiektu budowlanego (jeśli dotychczas były na bieżąco wypełniane)
• Osobiste spotkania lub wideokonferencje z Zarządami Wspólnot/Właścicielami budynków w sprawach uzgodnień i koordynacji w/w działań

2. Usługi dodatkowe (opcjonalne)• Przeprowadzanie konkursów ofert na wykonanie okresowych kontroli technicznych rocznych i pięcioletnich, budowlanych i instalacyjnych.
• Bezpośrednie przyjmowanie zgłoszeń technicznych od mieszkańców/użytkowników budynków, dostępność w sprawach doradztwa technicznego. Reagowanie na zgłoszenia dot. uszkodzeń, zniszczeń wskutek awarii i innych problemów technicznych od mieszkańców/użytkowników obiektu, w formie:
• wykonania oględzin, ew. prostych badań i pomiarów nieniszczących
• sporządzenia notatki technicznej dla Wspólnoty/Właściciela nieruchomości z oceną/diagnozą problemu, zaleceniami i propozycją środków zaradczych (rozwiązanie to jest korzystne dla Administratora, który nie musi angażować swojego czasu w rozpoznanie sprawy, a notatka daje Wspólnocie/Właścicielowi sygnał i pisemny dowód, że Administracja nie jest bierna i zajmuje się sprawą). Notatka będzie mieć maksymalnie jedną stronę a4 z tekstem pisanym czcionką Times New Roman w rozmiarze 12 + max. 4 fotografie
• sporządzania protokołów szkody dla ubezpieczyciela (jeśli potrzebne)

Zobacz również:Novatio Consulting, ul. Okocimska 4/42, 01-114 Warszawa, tel. 793 777 662