Respond

Nadzór inwestorski Warszawa

Zapraszamy do powierzenia nam pieczy nad Państwa inwestycją w postaci zlecenia nam objęcia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Polega ona na reprezentacji interesów Inwestora na budowie.

Każdy nadzór jest prowadzony wg naszych wewnętrznych standardów, które możemy na życzenie Inwestora modyfikować i dopasować do specyfiki danej inwestycji.STANDARDY PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

• Realizowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Art. 25 ustawy Prawo Budowlane* oraz:

Kwestie formalne:

• Obecność na budowie wg potrzeb lub wg oczekiwań Inwestora, nie mniej niż 2x w tygodniu
• Organizacja i prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych w obecności Kierownika Budowy, Inwestora, a także (jeśli potrzeba) Projektanta, kierowników robót i innych uczestników procesu inwestycyjnego. Sporządzanie protokołów z narad.
• Prowadzenie wiążacych ustaleń wyłącznie z Uczestnikami Procesu Budowlanego określonymi w ustawie Prawo Budowlane
• Pisemne potwierdzanie wszelkich uzgodnień – wpisami do dziennika budowy, protokolarnie, sprawy mniejszej wagi poprzez e-mail
• Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kompletności. Ewentualne propozycje korekt lub uściśleń
• Weryfikacja umów pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. Propozycje zapisów umożliwiających skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy zaleceń Inspektora Nadzoru.
• Weryfikacja kosztorysów/ofert wykonawcy. Ewentualne propozycje zmian w ofertach ułatwiające prawidłową kontrolę rozliczeń.
• Weryfikacja poprawności prowadzenia dokumentacji budowy.
• Wymóg sporządzenia przez Wykonawcę harmonogramu robót zakładającego ich zakończenie w terminie przewidzianym umową wykonawczą.
• Bieżąca kontrola zgodności postępu prac z harmonogramem. Raportowanie opóźnień do Inwestora. Organizowanie narad i pisemnych zobowiązań Wykonawcy w sprawie środków zaradczych.
• Okresowe raportowanie Inwestorowi postępu robót wraz z dokumentacją zdjęciową.
• Weryfikacja dokumentacji powykonawczej

Kwestie techniczne:

• Weryfikacja zgodności z projektem parametrów materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem – obowiązek przedstawienia dokumentów materiałowych pod rygorem nieodebrania elementu, w którym zostały wbudowane.
• Kontrola prawidłowości materiałów dostarczanych na budowę – sprawdzanie WZ/faktur/opakowań
• Protokolarne odbiory robót zanikających/podlegających zakryciu ze sporządzeniem dokumentacji zdjęciowej
• Samodzielne sprawdzenie poprawności niwelacji i tyczenia elementów konstrukcyjnych w przypadku, kiedy nie wykonał tego uprawniony geodeta.
• Bieżąca kontrola poprawności wykonywania robót, w tym odchyłek normowych, w stopniu umożliwiajacym jak najwcześniejsze usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.
• Kontrola przestrzegania zasad BHP i planu BiOZ budowy
• Kontrola poprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy
• Wspomaganie kontroli technicznej i odbiorów urządzeniami pomiarowymi – mierniki wilgotności, kamera termowizyjna i inne.

Powyższe standardy mogą ulec rozszerzeniu lub modyfikacji wg oczekiwań Inwestora
 


*Obowiązki i prawa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wg Art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane:

Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Zobacz również:Czym zajmuje się nadzór inwestorski Warszawa?

Nadzór inwestorski Warszawa to niezwykle istotna kwestia przy każdej inwestycji, gdyż pozwala na zadbanie o odpowiedni wygląd i formę prac budowlanych. Ma to na celu upewnienie się, że nie dojdzie do zaniedbań, które byłyby trudne albo niemożliwe do usunięcia na późniejszych etapach. Nadzór inwestorski Warszawa zajmuje się przede wszystkim kontrolą tego, czy przeprowadzane prace konstrukcyjne są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną. Osoba odpowiedzialna za nadzór inwestorski musi codziennie sprawdzać sposób oraz jakość prac budowlanych. Do jego zadań należy również kontrolowanie zgodności przeprowadzanych działań z projektem, przepisami, a także swoją wiedzą techniczną. Kolejnym obowiązkiem jest odbiór instalacji, urządzeń oraz przewodów kominowych, gdy inwestycja jest na etapie wykończenia. Tego rodzaju nadzory inwestorskie Warszawa, niezależnie od skomplikowania budowli, wykonują eksperci z naszej firmy.

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego Warszawa i dlaczego należy go powołać?

Inspektor nadzoru inwestorskiego Warszawa to jedna z osób, która należy do uczestników procesu budowlanego określonych przez Ustawę prawa budowlanego. Należy wiedzieć, że funkcja pełniona przez taką osobę jest niezwykle odpowiedzialna – jest on specjalistą reprezentującym inwestora i pełni nadzór przy wykonywaniu robót na budowie. Osoba na tym stanowisku reprezentuje interesy inwestora w trakcie realizacji budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi w nieograniczonym zakresie. Najczęściej dotyczy to kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, tym samym pokrywają się one z uprawnieniami kierownika budowy.

Kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego Warszawa jest konieczny?

Konieczność powołania inspektora nadzoru inwestorskiego zależy od rodzaju prowadzonej inwestycji budowlanej. Specjalistę należy wynająć przede wszystkim przy trudnych realizacjach o skomplikowanych zamierzeniach budowlanych.

Nadzór inwestorski Warszawa – kiedy sięgnąć po taką pomoc?

Nadzór inwestorski to usługa, która polega na świadczeniu profesjonalnej pomocy w zakresie nadzoru nad przebiegiem inwestycji budowlanej oraz reprezentowania interesów Inwestora w kontaktach z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Obejmuje między innymi kontrolę i nadzór nad realizacją projektu budowlanego, w tym nad prawidłowością wykonania prac budowlanych, zgodnością z projektem i przepisami prawa oraz terminowością wykonania prac, a także kontrolę prawidłowości rozliczeń. Nadzór Inwestorski powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba odpowiedzialna za reprezentowanie inwestora, oraz pełnienie nadzoru budowlanego nad inwestycją. W wielu sytuacjach powołanie nadzoru inwestorskiego jest obowiązkiem inwestora.

Novatio oferuję nadzór inwestorski na najwyższym poziomie, realizowany na terenie Warszawy i okolic. Zapewniamy pełen profesjonalizm i doświadczenie. Zachęcamy Państwa, by zadbać o swoją inwestycję i powierzyć ją w ręce ludzi biegłych w tych sprawach.

Novatio Consulting, ul. Okocimska 4/42, 01-114 Warszawa, tel. 793 777 662